Tahran Eğitim Müşavirliği

Tahran Eğitim Müşavirliği Sözleşmeli Personel Alım Duyurusu

T.C. Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğnde boş bulunan (1) adet sözleşmeli personel kadrosuna mülakat yöntemiyle sözleşmeli statüde personel alımı yapılacaktır.  
Tahran Eğitim Müşavirliği Sözleşmeli Personel Alım Duyurusu

T.C.

TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ

Sözleşmeli Personel Alımı Duyurusu

  

Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinde boş bulunan (1) adet sözleşmeli personel kadrosuna mülakat yöntemiyle sözleşmeli statüde personel alımı yapılacaktır. Anılan sözlü sınavda, adayların başvurdukları göreve ilişkin gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıkları, mesleki bilgi, yabancı dil bilgisi, temsil kabiliyeti, genel kültür ve güvenilirlik yeterlilikleri ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Görev Tanımı: Müşavirliğimizde sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel; sekreterya, tercüme, büro işleri, bilgisayarlı yazışma işleri, dosyalama, arşiv, fotokopi vb. kırtasiye işleri ile Müşavirin vereceği diğer idari işleri yapar.

 I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

 

1-         En az ortaöğretim mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak
(Sekreterlik okulu veya yüksekokul mezunu olması tercih sebebidir),

2-Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olması hâlinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli
uluslararası dillerden birisini bildiğini belgelendirmek (Türkçeyi ve bulunduğu ülkenin dilini bilmesi tercih sebebidir),

 1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 2. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 3. Askerlik durumu itibarıyla;

 

 1. Askerlikle ilgisi bulunmamak,

 2. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

 3. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 2. Yeterli düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak ve ofis programlarını iyi derecede kullanmak,

 3. İlgili ülkede çalışma ve oturum iznine sahip olmak.

 

 II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

 

A-Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

1- Başvuran kişinin dilekçesi (Adres bilgisi bulunacak şekilde),

2- Başvuran kişiye ait fotoğraflı özgeçmiş,

3- Ortaöğretim veya dengi yabancı öğretim kurumları, yüksekokul, lisans, yüksek lisans, doktora diploma örnekleri ve tasdikli tercümeleri,

4- a) Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak (beyan / varsa dil puanı)

b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar için bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğine dair belge,

5- T.C. Uyruklular için nüfus cüzdanı/kimlik kartı örneği, yabancı uyruklular için kimlik kartı örneği,

6- Aile Nüfus Kayıt Örneği,

7- İki adet vesikalık fotoğraf,

8- Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyan,
9- Pasaport fotokopisi,

10- İlgili ülkede çalışma ve oturum izninin olduğuna dair belge,

11- Adli sicil durumu (Kişinin beyanı esas alınacaktır),

12- Mecburi askerlik uygulaması bulunan ülkelerde askerlik durum bilgisi (Kişinin beyanı esas alınacaktır).

 

B-Değerlendirme Sürecini Geçen Adaylardan İstenecek Ek Belgeler (İlk 3'e Giren Adaylar)

 1. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (1 adet),

 2. Adli Sicil Kayıt Belgesi,

 3. Askerlik Durum Belgesi.

 

 

 IV) BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

 

Başvuruda bulunmak isteyen adayların 27 Ocak-10 Şubat 2020 tarihleri arasında No:337 Ferdowsi Awe, Istanbul Cross P.O Box 1144643463 Tehran/İran adreside bulunan Eğitim Müşavirlimize evraklarını bizzat teslim etmeleri veya tahran@meb.gov.tr e-posta hesabına göndermek suretiyle iletmeleri gerekmektedir.

Başvurusu uygun görülen adaylara sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

İlgililere duyurulur. 

Ekler:

1-Başvuru Dilekçesi Örneği- /meb_iys_dosyalar/2020_01/27095007_08200031_BaYvuru_Dilekcesi-2020.doc

2-Özgeçmiş Örnek Formu- /meb_iys_dosyalar/2020_01/27095051_08200102_OzgecmiY_Ornek.doc

3-Beyan Dilekçesi- /meb_iys_dosyalar/2020_01/27095209_08200123_Beyan.doc

4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Değerlendirme Sürecini Geçen Adaylar İçin)- /meb_iys_dosyalar/2020_01/27095254_08200219_Guvenlik_SoruYturmasY_Form.docx

No 337 Ferdowsi Ave. Istanbul Cross P.O. Box 1144643463 Tehran / İran - 982135951100

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.